Pëllumb Tuda të cilit Prokuroria i se.kuest.roi sot dy pallate dhe një bar hotel në lagjen Nr. 13 Durrës nuk është emër i pa.njohur për Policinë.
Ai ishte d.ënu.ar për veprat p.enale “Tr.afik.imi i dr.og.ave” dhe “Sh.frytë.zim Pr.ostituci.oni”

51 vjeçari ishte përfshirë edhe në një ngj.arje të rën.dë në vitin 2014, në një lokal ku ka pa.sur shk.ëmbim zj.arri me pi.stole.të.
Por Panorama shkruante në vitin 2015, se Tuda ishte pad.itur në Policinë e qytetit bregdetar nga b.anaki.erja e lokalit të tij, pasi kishte te.ntu.ar ta pr.ostitu.onte.

“Sipas policisë, ai ak.uzoh.et se ka rra.hur një vajzë që punonte si banakiere, pasi ajo nuk kishte pr.anuar të pun.onte si pr.ostitu.të.
Vajza është dër.guar në qendrën për mbr.ojtjen e femrave të dh.unua.ra, ndërkohë që Tuda është dë.rguar në kom.isariat.

Tuda, 46-vjecar nuk është emër i panjohur për policinë lokale.
Ai dy vite më parë është ak.uzu.ar për pl.agos.jen e dy efektivë të policisë po në ambientet e dis.kos së vet”, shkruante Panorama 5 vite më parë.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here