Kur njerëzimi po pret me pa durim va ksinën an ti Co vid, shkencëtarët duket se kanë shp ikur il açin ku ndër fla mës që po kë rcënon botën.

Studiuesit kanë zb uluar se tra jtimi i in feksionit S ARS-Co V-2 (Co vid-19) me një il aç të ri an tiviral, M K-44 82 / EI DD-2 801 ose Mo lnup iravir, që mb yt plotësisht transmetimin e vi rusit brenda 24 orësh.

Sipas studimit, botuar në revistën Nature Mi crobiology, ekipi hu lumtues nga Georgia State University (GSU) fillimisht zbu loi se il açi është i fu qishëm ku ndër vir useve të gri pit.

“Ky është de monstrimi i parë i një il açi or al në dispozicion për të bll okuar shpejt transmetimin e SA RS-Co V-2. M K-44 82 / EI DD-2 801 që mund të ndryshojë be tejën”, tha autori i studimit Richard Plemper nga GSU.
Për shk ak se il açi mund të merret nga g oja, tra jtimi mund të fillojë herët për një përfitim po tencialisht të trefishtë: të pe ngojë përparimin e pa cientëve në së mundje të rë ndë, të shkurtojë fazën in fektive për të lehtësuar an kthet emocionale dhe so cio-ekonomike të izo limit të zgjatur të pa cientit dhe përhapjen e shpejtë të in fektimeve në shpë rthimet lokale.

Floria

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here